Μεσιτικές Υπηρεσίες


Μία πλήρης γκάμα υπηρεσιών γύρω από το χώρο των ακινήτων στην ελληνική αγορά


Στο γραφείο μας μπορείτε να βρείτε υπηρεσίες πώλησης, αγοράς και ενοικίασης ακινήτων. 

Κατασκευές και επισκευές κτηρίων, καθώς και συντήρηση και φύλαξη σπιτιών είναι μερικές από τις επιλογές που σας προσφέρουμε. 

Για να ολοκληρωθεί το πακέτο μας, αναθέσεις κήπων και χωματουργικές εργασίες είναι στη διάθεσή σας. 

Τα προϊόντα μας

Ακίνητα και Αγροτεμάχια

Οι συνεργάτες μας 

Peloponnessos - immo

Κωνσταντόπουλος Αχιλλέας

"Η 20χρονη πείρα μας στο χώρο της μεσιτείας και των κατασκευών είναι δίπλα σας για κάθε σας ανάγκη. "

Η νομική μας ομάδα

Δικηγόροι - Συμβολαιογράφος

''Έλεγχος τίτλων και διεκπεραίωση εργασιών - είμαστε δίπλα σας καθ' όλη τη διαδικασία απόκτησης ακινήτων''


Golden Visa  Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωσή τους με τη νομική μας ομάδα

GOLDEN VISA -  Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή 

Χορήγηση άδειας παραμονής στην χώρα σε άτομα 

Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ένας νέος τύπος άδειας διαμονής και αφορά - πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου στη χώρα (C ή D ) ή διαμένουν νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού. Δικαιούχοι δικαιώματος εισόδου και μόνιμης άδειας διαμονής, η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη είναι: 

- οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τους ανήκουν εξ' ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. 

- οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας µίσθωση ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της µίσθωσης ανέρχεται σε €250.000

- οι πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία αγόρασαν πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013, εάν το τίμημα που είχαν καταβάλει κατά την αγορά ανερχόταν σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή η σημερινή αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ

- οι πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ

- οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986. Σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1652/1986, είναι η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκµισθωτή να παραχωρεί κατ' έτος, στο µισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύµατος και να παρέχει σ' αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισµένο από τη σύµβαση χρονικό διάστηµα και ο µισθωτής να καταβάλλει το µίσθωµα που συµφωνήθηκε. Ως τουριστικά καταλύµατα για την εφαρµογή του νόµου αυτού νοούνται ξενοδοχειακές µονάδες και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε άδεια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του E.Ο.Τ. Η χρονοµεριστική µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έως εξήντα (60) ετών.» 

- τα μέλη των οικογενειών 1 των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών '


Πηγές

https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/guide_gr_low.pdf 

άρθρο 20 Β του ν.4251/14

Άρθρο 40 Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4251/2014 

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε